Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ศปวล. เตรียมจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ (สำหรับพนักงานสอบสวน) เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานสอบสวน ในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยมีกำหนดจัดในวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 


วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2560 เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วย นายชานัน ติรณะรัต ผอ.ศปวล. และทีมงาน ได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีนางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิฯ อัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายและเจ้าหน้าที่ โดยได้มีการหารือประเด็นการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

    

     

รอง อคพ. (สุวรรณ) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานคดีแพ่ง สำนักงานอัยการสูงสุด อัยการจังหวัด กองพลพัฒนาที่ ๑ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมหารือรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหา กรณีของบริษัทแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด โดยมีนายนิวัตร รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดราชบุรี โดยมีประเด็นการประชุมหารือทางออกการแก้ไขปัญหากรณีบริษัทแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด หลังจากนั้นได้มีการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ภายในโรงงานของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด และบริเวณโดยรอบของโรงงานฯ และได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานฯ ที่ได้รับผลกระทบ

วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ กรมควบคุมมลพิษ มีการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีอธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย นายศักดิ์ชัย อัศวินอานันท์ เป็นประธานอนุกรรมการ รอง อคพ. (อนุพันธ์) เป็นรองประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ พร้อมด้วย ผอ.ศปวล.และ ผอ.ฝตบ. เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการพิจารณาผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กรณีแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด และการดำเนินการติดตามและประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 702 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ รอง อคพ. (อนุพันธ์) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธาน พร้อมด้วย ผอ.ศปวล. ผอ.ฝตบ. และเจ้าหน้าที่ ศปวล. ฝตบ. และ กนต. ซึ่งมีการพิจารณาการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กรณีแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด การติดตามและประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 และการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการดังกล่าว

หน้า 1 จาก 6

สมัครรับจดหมายข่าว

กรอก e-mail ของท่านเพื่อรับจดหมายข่าว: