Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 702 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ รอง อคพ. (อนุพันธ์) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธาน พร้อมด้วย ผอ.ศปวล. ผอ.ฝตบ. และเจ้าหน้าที่ ศปวล. ฝตบ. และ กนต. ซึ่งมีการพิจารณาการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กรณีแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด การติดตามและประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 และการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการดังกล่าว

การประชุมหารือดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายแก่สถานประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ กรมควบคุมมลพิษ

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

ให้บังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และรวบรวมข้อมูล ค่าใช้จ่าย ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และการประสานงานกับพนักงานอัยการต่อไป

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (กป.วล.) ครั้งที่ 3/2559

              เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

            โดยนางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธาน ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่..) พ.ศ....ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเพิ่มเติมในการประสานงานคดีปกครอง และดำเนินการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

             การพิจารณาการดำเนินการแก้ไขร้องทุกข์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อออกมาตรการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550

   การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือ กป.วล. ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศ กป.วล. เรื่องกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แทนประกาศฉบับเดิม โดยในร่างนี้มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่ง ประธาน กป.วล.จะลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป นอกจากนี้ ยังติดตามการดำเนินงานตามมติ กป.วล. ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารทางสำนักงานอัยการสูงสุด เห็นว่าควรหารือระหว่างกรมควบคุมมลพิษกับสำนักงานอัยการสูงสุดในเรื่องแนวนโยบายต่อไป

สมัครรับจดหมายข่าว

กรอก e-mail ของท่านเพื่อรับจดหมายข่าว: